کانال تلگرام چاپ رادیکال

چاپ نقشه فرش

چاپ نقشه فرش

در روش سنتی طراحی تابلو فرش که معمولا بر روی نقشه شطرنجی با رنگ توسط هنرمندان این هنر ایجاد می شد امکان تغییر دادن نقشه به سختی ممکن بود . بعد از وارد شدن رایانه به زندگی روزمره و آشنا شدن هنرمندان با این حرفه بسیاری از افراد به استفاده از رایانه برای طراحی فرش و تابلو فرش علاقمند شدند اما همچنان مقاومتهایی نیز وجود داشت تا اینکه این هنر یعنی طراحی فرش توسط کامپیوتر جای خود را پیدا کند . در این میان زحمات شرکتهایی همچون بوریا ، نقش ساز , استاد فرش و استادان شهر تبریز و سردرود و کاشان را نباید نادیده گرفت .

برای نقشه با تعداد رنگ محدود به روشهای سنتی نخهای خامه رنگرزی می شود . اما برای تعداد رنگ بالاترکه در تولید تابلو فرش استفاده می شود معمولا از رنگهای شیمیایی استفاده می شود و نمونه پالت و مقدار استفاده از هر رنگ به گرم یا سانتیمتر طولی بوسیله نرم افزار چاپ می شود .

در صورتی که تعداد رنگ یک نقشه فرش بالا باشد بافت از روی نقشه های شطرنجی کار سختی خواهد بود زیرا تشخیص رنگهای شبیه هم برای بافنده معمولی راحت نیست . به همین منظور روش نقشه کدبندی توسط هنرمندان تبریز و مشهد ابداع شد .

رنگ مورد نظر برای بافت نوشته می شود و سپس شماره گره هایی که باید با این نخ خامه بافته شوند می آید .بدین ترتیب بافنده نیازی به عوض کردن رنگ به صورت متوالی ندارد و یک رنگ را تا بافتن تمام گره های آن در رج مورد نظر زمین نمی گذارد .علاوه بر سرعت دقت بافت نیز در این روش بالا خواهد رفت و تفاوت جزیی رنگها باعث اشتباه در استفاده از نخ نخواهد شد .

طراحی و اجرا:عصر